Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
“CLEANLABS.BG“

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между „Клийн Лабс” ООД, наричано по-долу "CLEANLABS.BG”, от една страна, и получателите на услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга. Общите условия имат за цел да предоставят подробна информация за дейността на "CLEANLABS.BG”, за ползването на услугите, предоставяни от "CLEANLABS.BG” и да уредят отношенията между "CLEANLABS.BG” и потребителите.

„Клийн Лабс” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204818185 със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бели Брези, ул. „Хайдушка гора“ № 38, имейл адрес: contact@cleanlabs.bg, телефон: +359876258535.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). Общите условия обвързват всички потребители на Сайта. С всяко използване на Сайта, Потребителят се задължава да спазва условията, описани по-долу. С използването на Сайта Вие заявявате, че сте се запознал с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате. Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „CLEANLABS.BG”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат съхранявани и обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и CLEANLABS.BG договор. Такива данни са имена, телефон, адрес, имейл.

ДЕФИНИЦИИ
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт - https://www.cleanlabs.bg и всички негови подстраници.
Потребител - е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и идентификация, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ. Подробно описание на услугите и екстра услугите, предоставяни от "CLEANLABS.BG”, е посочено в Сайта, като за избягване на съмнение в обхвата на част от тези услуги, следва да се имат предвид следните дефиниции:
Еднократно посещение – е почистване, което се извършва от един човек ( домашна помощница), заплаща се на час, при минимум на услугата от 4 часа, и включва всички конкретно описани на Сайта услуги. Еднократното посещение не включва миене на прозорци, вдигане и местене на тежки предмети, показване на домашната помощница извън прозорци, на тераси, балкони, лоджии и т.н., както и не включва доставяне на препарати и консумативи. Стойността на еднократното посещение на час е в зависимост от заявеното от Клиента – еднократно почистване или абонаментен план.
Екстра услуга – е услуга, която се заявява според желанията на Клиента преди съответно еднократно посещение и се заплаща допълнително. Екстра услуги са гладенето, почистването на фурна отвътре и почистването на хладилник отвътре. При заявяване на екстра услуга гладене, продължителността на същата е не повече от 1 (един) астрономически час на еднократно посещение.
Почистване след ремонт – е почистване, което се извършва от екип от двама до петима души с техника и препарати, и което включва обезпрашаване, почистване на дограми и прозорци (двустранно), детайлно почистване на пръски от боя, латекс, лепила, цимент; цялостна дезинфекция; почистване на финна прах и пръски от боя и латекс по най- недостъпните места в помещението (над врати, канали на дограми, зад тръби на сифони, зад тоалетни чинии, под мебели и др.); почистване на под с необходимата техника, в зависимост от настилката и замърсяването.
Основно почистване – е почистването, което се извършва от екип от двама до петима души с техника и препарати, и, което включва почистване на най-труднодостъпните места в помещенията, зад и под мебели, под килими, над гардероби и шкафове, обезпрашаване на всички вертикални и хоризонтални повърхности, двустранно измиване на прозорци и дограми, премахване на замърсявания от фурни, котлони и аспиратор; външно почистване на кухненски шкафове и вътрешно (в случай че шкафовете са празни); почистване и дезинфекция на хладилник (вътрешно, в случай че храдилникът е празен); цялостна дезинфекция на тоалетни, вана и душ; почистване на фуги между плочките;
Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от “CLEANLABS.BG” услуги.
Чл. 2. (1) “CLEANLABS.BG предлага посредничество като услуга на информационното общество, за да осигури почистване на домове и офиси от домашни помощници, които са самоосигуряващи се лица, както и от домашни помощници, които имат трудови правоотношения с дружеството.
(2) Почистването се извършва от домашните помощници с технически средства и препарати, предоставени от Потребителите. Услугата по почистване може да включва почистване с прахосмукачка, измиване на подови настилки, събиране на прах, третиране на мебели с препарати, измиване на кухненски уреди (отвън), измиване на съдове, смяна на чаршафи, простиране, изхвърляне на ежедневни отпадъци и др., обичайни домакински дейности. Заявяването на екстра услугите по гладене (само на дрехите на Потребителите и техните домакинства), почистване на хладилник (отвътре) и почистването на кухненски уреди (печки и фурни отвътре), е достъпна след изрично заявяване от Потребителите и срещу допълнително заплащане. Изпълнението на заявените услуги се извършва само към потребителя, който е страна по договора и неговото домакинство, само на заявения адрес и на конкретния обект/помещение, уговорен чрез използването на Сайта.
(3) Почистването не обхваща терариуми, аквариуми и клетки на домашни животни, както и водопроводи, канали или сифони на канали.
Чл. 3. (1) Чрез възможностите, достъпни на Сайта, Потребителят уговаря дата и час за почистване и наема домашна помощница за избраното от него време.
(2)Потребителите заплащат на “CLEANLABS.BG” възнаграждение за използването на Сайта, а на домашните помощници, когато те са самоосигуряващи се лица - възнаграждение за услугата по почистване на дома или офиса, респ. екстра услугите (в случай, че са заявени такива). Общата стойност на плащанията, дължими по предходното изречение, представлява обявената на сайта на “CLEANLABS.BG” цена. В случай че услугите се предоставят от “CLEANLABS.BG” чрез домашни помощници, наети по трудово правоотношение от “CLEANLABS.BG”, потребителите заплащат на “CLEANLABS.BG” общо възнаграждение за използването на Сайта и предоставените услуги.
Чл. 4. За всички ползватели на Сайта, които не са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат правилата на настоящите общи условия с изключение на правилата за отказ от договора, рекламация и онлайн решаване на спорове.

ПОРЪЧКА

Чл. 5. (1)Потребителите използват интерфейса на интернет страницата на „CLEANLABS.BG”, за да сключват договори за извършването на предлаганите от домашните помощници чрез „CLEANLABS.BG” услуги, респ. договори за извършването на услугите от „CLEANLABS.BG”.
(2) Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „CLEANLABS.BG”.
(3) Потребителят може да избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги. Минималният обем на поръчката е за 4 (четири) астрономически часа.
(4) Необходимо е Потребителят да избере способ на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на Сайта.
(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета и договорът е сключен. “CLEANLABS.BG” не носи отговорност за изпълнение на неправилно конфигурирана, заявена и платена услуга или неполучено потвърждение поради грешен имейл или препълнена пощенска кутия от страна на Потребителя..
(6) При извършване на поръчка, Потребителят има възможност да поиска издаване на фактура и да предостави детайлите за издаването й.
Чл. 6. (1) “CLEANLABS.BG” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител или да откаже да изпълни вече сключен договор с некоректен потребител.
(2) “CLEANLABS.BG” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “CLEANLABS.BG”;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “CLEANLABS.BG”

ЦЕНИ

Чл. 7. (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „CLEANLABS.BG” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му, както и всички други данъци и такси, предвидени в българското законодателство.
(3) Цената по всяка поръчка се посочва в потвърждението за приемане на поръчката.
Чл. 8. „CLEANLABS.BG” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на Сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени и вече потвърдени по цени и условия поръчки.
Чл. 9. (1) „CLEANLABS.BG” си запазва правото да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на Сайта. В такъв случай „CLEANLABS.BG” определя условията на отстъпките като спазва българското законодателство и правилата, определени от „CLEANLABS.BG.
(2) Комбинирането на отстъпки по отношение на една и съща услуга не е позволено.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените възможности. На Сайта е възможно плащане чрез кредитна или дебитна карта. При избор за плащане с карта общата сума за ползване на Сайта и възнаграждение на домашната помощница се блокира и изтегля в момента на регистрирането на потребителя и подаване на първата заявка за почистване. За всяко следващо еднократно посещение сумата за услугата се блокира и изтегля при създаване на заявката за почистване. В случай че посочената карта не е валидна или не разполага с достатъчно средства, „CLEANLABS.BG” изпраща до Потребителя съобщение за това и го приканва да предостави друга карта. В случай че Потребителят не предостави друга карта или по картата не са налице средства, „CLEANLABS.BG” не изпраща потвърждение за поръчката.
(2) В случай че Потребителят е избрал да получи фактура и е попълнил коректно необходимите реквизити за издаване на фактурата, същият ще получи фактура на потребителския профил в интернет страницата до 3 дни от постъпването на средствата по банковата сметка на „CLEANLABS.BG”.
Чл. 11. (1) При абонаментни услуги (всяка седмица, два пъти месечно, един път месечно) за период до 1 (една) година, Потребителят заплаща предварително услугите при условията на чл. 10, ал. 1 по-горе. Когато абонаментът обхваща повече от едно почистване месечно, всяка отделна сума за отделна услуга по абонамента се задържа (блокира) 7 (седем) дни преди датата за почистване и 2 (два) дни преди всяко отделно почистване се изтеглят съответните суми, дължими за него.. В случай на отказ/отмяна преди 7-ия (седмия) ден преди датата на почистването, сумите се възстановяват (отблокират) от „CLEANLABS.BG”.
(2) В случай че при абонаментни услуги са заявени и екстра услуги, последните се извършват само при първото посещение от абонамента, след което екстра услугите могат да се заявяват и заплащат допълнително - за всяко отделно посещение в рамките на абонамента.
Чл. 12. В случай че Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
Чл. 13. „CLEANLABS.BG” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „CLEANLABS.BG”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА. ОТМЯНА/ПРОМЯНА НА ЗАЯВЕНА ПОРЪЧКА

Чл. 14. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „CLEANLABS.BG” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.
(3) „CLEANLABS.BG“ публикува на Сайта формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ „CLEANLABS.BG“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „CLEANLABS.BG“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Когато във връзка с изпълнението по договора „CLEANLABS.BG“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „CLEANLABS.BG“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
Чл. 15. Потребителят няма право да се откаже от договора, в случай че предмет на същия са услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
Чл. 16. (1) Потребител, който има сключен договор за абонаментен план, има право да отмени дата на предстоящо посещение, само ако до датата на посещението остават повече от 7 дни и ако до посещението, чиято дата ще бъде отменена, са били извършени 4 посещения от съответния абонаментен план..
(2) Потребител, който има сключен договор за абонаментен план – почистване всяка седмица, и който не е ползвал правото на отмяна по чл. 16, ал. 1 по-горе, получава правото при осем извършени посещения да иска две отмени на дата на предстоящо посещение, без да е необходимо между отмените да има определен брой извършени посещения. В този случай при ползването на правото на първа отмяна на посещение, Потребителят възстановява правото си на отмяна след извършването на следващите четири посещения. А при ползването на правото и на втора отмяна на посещение, Потребителят възстановява правото си на две отмени, при осем извършени посещения без отмяна. Ползването на правото на отмяна зависи изцяло и само от Потребителя, като единственото изискване е при упражняване на правото на отмяна да остават повече от 7 дни до датата на посещението, което ще бъде отменено.
(3) Потребител, който има сключен договор за абонаментен план, има право да промени дата на предстоящо посещение, ако до датата на посещението остават по-малко от 7 дни, като заявката за променята може да бъде направена в срок най-късно до 48 часа преди датата на предстоящото посещение. Промяна на дата на посещение след 48-я час преди деня на посещението не е възможна.
(4) Промяна/отмяна на дата на еднократно почистване не е възможна. (5) Отказът по ал. 4 може да се удостоверява от „CLEANLABS.BG“ и Потребителя с всички способи и средства съгласно приложимото законодателство.
(6) По отношение на едногодишния абонаментен план за седмично почистване, „CLEANLABS.BG“ предоставя гаранция за възстановяване на пълния размер на сумата за първото седмично почистване от абонаментния план. Сумата се възстановява при заявен от Клиента отказ от абонаментния план в срок до 24 часа след извършване на първото седмично почистване от плана. Клиентът уведомява „CLEANLABS.BG“ за решението си да се откаже от абонаментния план по мейл или директно чрез изпращане на формуляра за отказ от договора, посочен в чл. 14, ал. 3 и ал. 4 от Общите условия. За приложението на уговореното в тази разпоредба не е необходимо обосноване на отказа на Потребителя. Предоставянето на гаранцията по този член не отменя задължението на „CLEANLABS.BG“ по чл. 17 по-долу. Чл. 17. „CLEANLABS.BG” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за неизползваните услуги.

ПРИЕМАНЕ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 18. (1) Потребителят приема изпълнението на поръчката без да е задължен да присъства по време на извършване на услугите.
(2) Потребителят има право да приеме извършването на услугите и по електронен път - чрез опциите, достъпни на „CLEANLABS.BG“. Приемането и оценката на услугите от Потребителя са от значение за повишаване на качеството на услугите на „CLEANLABS.BG“.
Чл. 19. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.
Чл. 20. В случай на закъснение до 30 минути домашната помощница има правото да остане да отработи времето, с което е закъсняла.
Чл. 21. В случай че Потребителят направи възражение за некачествено почистване “CLEANLABS.BG има право да предложи допълнително почистване без допълнителни разноски за Потребителя.
Чл. 22. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали доставчикът на услугите е предоставил търговска гаранция.
(2) Рекламация относно самото почистване може да се направи до 24 след извършване на почистването. Поради естеството на предлаганата от “CLEANLABS.BG услуга, по-дълъг срок би обезсмислил цялата дейност на “CLEANLABS.BG.
(3) Рекламацията на услуги, които не попадат в ал. 2, може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
Чл. 23. (1) Рекламацията се подава устно на посочения от „CLEANLABS.BG“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ CLEANLABS.BG“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
Чл. 24. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. фактура;
 2. документ, удостоверяващ плащане;
 3. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
 4. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 25. Потребителите имат право да предяват иск, независимо от предявяването на рекламация.
Чл. 26. (1) При подаване на рекламация, до Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номер на рекламацията и вида на услугата. „CLEANLABS.BG“ поддържа регистър на предявените рекламации.
(2) Когато „CLEANLABS.BG“ удовлетвори рекламацията, това се удостоверява с акт, който се съставя в два екземпляра. „CLEANLABS.BG“ предоставя един екземпляр на Потребителя.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 27. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „CLEANLABS.BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „CLEANLABS.BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „CLEANLABS.BG”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „CLEANLABS.BG”, „CLEANLABS.BG” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „CLEANLABS.BG”.
Чл. 28. „CLEANLABS.BG” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „CLEANLABS.BG” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „CLEANLABS.BG” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 29. „CLEANLABS.BG” има право да прекрати едностранно договора без да отправя предизвестие, в случай че установи, че Потребителят използва услугите в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени и обичайни норми.
Чл. 30. Извън случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява автоматично при преустановяване на дейността на „CLEANLABS.BG” или прекратяване поддържането на Сайта, независимо от причината за преустановяването/прекратяването.
Чл. 31. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 32. Договорът за услуги между Потребителя и „CLEANLABS.BG” се прекратява:
(1) От страна на „CLEANLABS.BG” с 1-месечно писмено предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ на предоставената в процеса на регистрация електронна поща;
(2) От страна на Потребителя с 1-месечно писмено предизвестие до „CLEANLABS.BG” изпратено на contact@cleanlabs.bg.

Чл. 33. Писмената форма на договора се счита спазена с размяната/изпращането на съобщения на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 34. (1) „CLEANLABS.BG” не носи отговорност за каквито и да претърпени от Потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмаржорни обстоятелства (непреодолима сила) или такива обстоятелства, които са извън контрола на „CLEANLABS.BG”.

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 35. Моля запознайте се с политиката ни за обработване на лични данни и за мерките за защита на лични данни на „CLEANLABS.BG”, която може да видите тук.

ВАЛИДНОСТ ПРИ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 36. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37. (1) „CLEANLABS.BG” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „CLEANLABS.BG” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 38. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

„CLEANLABS.BG” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.
„CLEANLABS.BG” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или доброволно предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „CLEANLABS.BG”.
На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

„CLEANLABS.BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „CLEANLABS.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
“CLEANLABS.BG” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „CLEANLABS.BG”, да изрази съгласие с Общите условия.
Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. „CLEANLABS.BG” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ CLEANLABS.BG” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „CLEANLABS.BG” на данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “CLEANLABS.BG ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което съответства на посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „CLEANLABS.BG”.

Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си Потребителят може:

 1. Да види историята на направените поръчки
 2. Да проследява статуса на поръчката
 3. Да кореспондира с търговеца
 4. Да направи възражение срещу почистването в 3-дневен срок от извършването му.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .
Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „CLEANLABS.BG ” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „CLEANLABS.BG“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите имат право на жалба до съответния надзорен орган.

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на https://ec.europa.eu/odr/ - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „CLEANLABS.BG“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
Изтегли от тук

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация
Изтегли от тук

Настоящият договор е сключен на български и на английски език, като в случай на противоречие, приложим е текстът на български език.