ПРАВИЛА И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА WELCOME25

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организатор на промоцията e “Клийн Лабс” OОД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бели Брези, ул. “Хайдушка гора” № 38, ет. 2, офис 3. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Информация за промоцията може да се получи: на телефон +359-884-026061 на интернет страницата на "Клийн Лабс" ООД www.cleanlabs.bg и на адрес: гр. София, ж.к. Бели Брези, ул. “Хайдушка гора” № 38, ет. 2, офис 3.

2. Период на провеждане на промоцията от 01.02.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.

3. Участието в промоцията е обвързано със закупуването на абонаментен план "Всяка седмица" или на "ЕДНОКРАТНО" почистване, предлагани от онлайн сайта www.cleanlabs.bg.

4. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в град София на възраст над 18 години, които към момента на стартиране на промоцията нямат регистрация на сайта на www.cleanlabs.bg. От промоцията са изключени всички настоящи клиенти, както и служителите на "Клийн Лабс" ООД, членовете на техните семейства и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.

5. Участвайки в тази промоция, участниците се съгласяват с ангажирането да спазват общите условия, както и да се придържат към механизма на промоцията, описан подробно в раздел II.

РАЗДЕЛ II

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

6. Всички нови клиенти закупили абонаментен план "Всяка седмица" за период от 1(една) година или "ЕДНОКРАТНО" почистване, във времетраенето на промоцията, имат правото да получат 25% отстътпка от цената на посещението. За "Всяка седмица" намяляването на цената с 25% е валидно само за първото посещение.

6.1 Потребителите класирали се за участие в промоцията може да бъдат контактнати от представител на "Клийн Лабс" ООД с цел услугата да бъде максимално добре предоставена. Потребителят има право да получи промоцията - намаляване на цената на услугата само за първото посещение.

6.2 В случай, че Потребитеялят се откаже от абонаментния план преди да са минали 8(осем) посещения и промоцията е получена без възражения, тогава Потребителят дължи стойността на отстъпката от 25% на "Клийн Лабс" ООД.

6.3 Всички материали, препарати и коснумативи необходими за цялостното предоставяне на промоцията в дома на клиента са за сметка на Потребителя.

6.4 Всеки, който се класира за промоцията има право само един път да получи промоцията.

РАЗДЕЛ III

ДРУГИ

7. Включвайки се в настоящата промоция, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail и други) за цели, свързани с промоцията.

8. "Клийн Лабс" ООД има неотменимото право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите разпоредби или форсмажорни обстоятелства.

9. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в промоцията (включително – разходи за закупуване на абонаментен план, достъп до Интернет и други).

10. "Клийн Лабс" ООД не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата промоция.

11. "Клийн Лабс" ООД не носи отговорност за прекратяване на промоцията или за неполучени награди поради форсмажорни обстоятелства.

12. Участници, които използват фалшива идентичност, създават или са създавали фалшиви профили в официалния сайт www.cleanlabs.bg с цел повече участия в промоцията нарушават механизма на промоцията и следва да бъдат дисквалифицирани, без допълнително уведомление, като губят правото за получаване на спечелена награда в случай, че са се класирали за такава.

13. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в промоцията се решават чрез преговори, или при невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

25% Отстъпка от предстоящо посещение
Вземи 25% отстъпка от предстоящо посещени за „Всяка седмица“ или "ЕДНОКРАТНО"